Algemene voorwaarden

 

De Bruin Groep B.V.

Artikel 1.          Definities

1.1.       In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven                  of uit de context anders blijkt:

 1. De Bruin Groep B.V. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
 2. De Bruin Groep B.V. gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 22D 2141BM Zwanenburg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62 14 82 57;
 3. opdrachtgever: de wederpartij van De Bruin Groep B.V.;
 4. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Bruin Groep B.V. en de opdrachtgever;
 5. medewerker: de medewerker van De Bruin Groep B.V. die gedurende de overeenkomst onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden voor de opdrachtgever uitvoert;
 6. werkzaamheden: de werkzaamheden die door De Bruin Groep B.V.

en/of door de medewerker in het kader van de overeenkomst dienen te worden uitgevoerd;

 1. consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 2. gehuurde: alle materialen die De Bruin Groep B.V. aan de opdrachtgever gedurende de overeenkomst ter beschikking stelt of verhuurt.

 

Artikel 2.          Algemeen

2.1.       Op alle door De Bruin Groep B.V. aanvaarde opdrachten en werkzaamheden zijn van toepassing deze algemene voorwaarden en “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties 2012”, hierna te noemen UAV 2012.

2.2.       In geval van tegenstrijdige bepalingen in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of UAV 2012 zal de inhoud van de overeenkomst prevaleren boven deze algemene voorwaarden en UAV 2012 en zal de inhoud van deze algemene voorwaarden prevaleren boven UAV 2012.

2.3.       De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Bruin Groep B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4.       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.5.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6.       Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Bruin Groep B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.7.       De Bruin Groep B.V. heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 3.          Aanbiedingen en offertes

3.1.        Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2.       De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De Bruin Groep B.V. opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop De Bruin Groep B.V. haar offerte baseert.

3.3.        Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4.       Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van De Bruin Groep B.V. binden De Bruin Groep B.V. niet.

3.5.        De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

3.6.       Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn de vermelde prijzen en tarieven inclusief     btw.

3.7.       De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten de Bruin   Groep B.V. niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

3.8.       De door De Bruin Groep B.V. aan de opdrachtgever verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van De Bruin Groep B.V. en mogen zonder toestemming van De Bruin Groep B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.9.       Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van De Bruin Groep B.V. terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan De Bruin Groep B.V. 

 

Artikel 4.          Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.       De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of overeenkomst heeft ondertekend of nadat de opdrachtgever het aanbod van De Bruin Groep B.V. via de e-mail, via de fax, schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.

 

Artikel 5.          Opzegging en annulering

5.1.       Indien de opdrachtgever met De Bruin Groep B.V. een duurovereenkomst is aangegaan, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde opzeggen. 

             De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 werkdagen, tenzij partijen een andere opzegtermijn overeen zijn gekomen. Alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst geleverde producten en/of materialen en uitgevoerde werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.2.       Indien het evenement, de optocht, de wegomleiding, de wegwerkzaamheden, de demonstratie e.d. waarvoor De Bruin Groep B.V. is ingezet geen doorgang vindt waardoor het niet meer nodig is dat de werkzaamheden uitgevoerd worden, dan dient de opdrachtgever De Bruin Groep B.V. daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

      5.3.       In het geval dat de opdrachtgever een aan De Bruin Groep B.V. gegeven opdracht

annuleert of opzegt, zal de opdrachtgever alle reeds door De Bruin Groep B.V. in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door De Bruin Groep B.V. voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.

5.4.       Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht annuleert dan wel de overeenkomst om enige andere reden tussentijds wordt beëindigd, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van De Bruin Groep B.V. het tot dan toe vervaardigde plan, ontwerp of de tekening of een afgeleide of delen hiervan te gebruiken bij het realiseren van een project, tenzij de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aan De Bruin Groep B.V. is toe te rekenen.

 

Artikel 6.          Uitvoering van de overeenkomst

6.1.       De Bruin Groep B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Bruin Groep B.V.    zal de van overheidswege gestelde voorschriften en (veiligheids)eisen die van toepassing zijn op de werkzaamheden naleven. De Bruin Groep B.V. kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6.2.       De Bruin Groep B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De Bruin Groep B.V. bepaalt zelf welke medewerkers hij inzet om de werkzaamheden uit te voeren.

           

 

6.3.       De Bruin Groep B.V. is gerechtigd gedurende de overeenkomst de medewerker te vervangen.

6.4.       Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit of op welke grond dan ook, zullen eisen die door de opdrachtgever aan de medewerker worden gesteld en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden genomen.

6.5.       Indien de opdrachtgever gemotiveerd aan De Bruin Groep B.V. kenbaar heeft gemaakt dat de medewerker niet naar behoren functioneert, zullen partijen in overleg treden over eventuele vervanging van de medewerker.

       6.6.              Waarschuwingen en/of meldingen zal De Bruin Groep B.V. richten aan de

contactpersonen of instanties die door de opdrachtgever zijn opgegeven. de Bruin   Groep B.V. is niet verantwoordelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze contactpersonen of instanties na de gedane waarschuwing of melding.

 

Artikel 7.          Materialen

7.1.       De Bruin Groep B.V. zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

7.2.       Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

 

Artikel 8.          Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1.       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan de Bruin Groep B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Bruin Groep B.V. ter beschikking worden gesteld.

8.2.       Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn,   komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

         De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.

8.3.       De opdrachtgever dient de medewerker degelijke instructies te geven waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden er verricht dienen te worden.

8.4.       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van zijn organisatie dan wel door hem ingeschakelde derden die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

8.5.       De opdrachtgever dient jegens de medewerker dezelfde zorgvuldigheid in acht te nemen als tegenover zijn eigen werknemers.

8.6.       De opdrachtgever dient de medewerker in staat te stellen de werkzaamheden onder de gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

8.7.        Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker aan een derde “te verhuren”.

8.8.       De opdrachtgever is gehouden De Bruin Groep B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever De Bruin Groep B.V. te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor de medewerkers.

8.9.       De opdrachtgever dient de medewerkers toegang te geven tot de locatie(s) waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

8.10.       De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te treffen dat de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

8.11.       Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond De Bruin Groep B.V. daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.

8.12.       De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het de medewerker onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever dient de medewerker de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen.

8.13.       De Bruin Groep B.V. gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

8.14.       De opdrachtgever staat er voor in dat de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten.

8.15.       Indien de door of namens de opdrachtgever gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan De Bruin Groep B.V. de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft De Bruin Groep B.V. recht op betaling door de opdrachtgever van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtgever De Bruin Groep B.V. alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

     8.16.              De in, op en boven het werkterrein aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar,

welke de uitvoering van de werkzaamheden door De Bruin Groep B.V. kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van de Bruin   Groep B.V. ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door De Bruin Groep B.V. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.17.       De opdrachtgever vrijwaart De Bruin Groep B.V. voor eventuele aanspraken van derden of de medewerker, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 9.          Wijzigingen en meerwerk

9.1.       Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten leiden. Deze meerkosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.2.       Indien het door de opdrachtgever beoogde resultaat alleen door het verrichten van meerwerk door De Bruin Groep B.V. kan worden gerealiseerd of door het inzetten van een medewerker met een andere functieomschrijving, dan worden de extra kosten die de Bruin   Groep B.V. daardoor heeft moeten maken aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 10.        Honorarium

     10.1.       Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld

op grond van de tarieven van De Bruin Groep B.V. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van De Bruin Groep B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. De (uur)tarieven die gelden voor de medewerkers worden vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

10.2.       Indien het aantal uren dat de medewerkers werkzaamheden hebben uitgevoerd het aantal uren dat partijen schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen overschrijdt, dan worden deze uren conform de uurtarieven van De Bruin Groep B.V. aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

10.3.       De Bruin Groep B.V. is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen indien:

 1. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Bruin Groep B.V., dat in redelijkheid niet van De Bruin Groep B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium;
 2. omstandigheden na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigen waardoor de werkzaamheden dienen te worden aangepast of uitgebreid en De Bruin Groep B.V. daardoor extra kosten dient te maken.
  • De Bruin Groep B.V. is gerechtigd haar tarieven te wijzigen.

De Bruin Groep B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. De Bruin Groep B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 • Indien de medewerker in het kader van de overeenkomst overnachtingskosten dient te maken, dan worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 11.        (Op)levering

11.1.       De door De Bruin Groep B.V. opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

11.2.       In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen (op)levertermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van De Bruin Groep B.V. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

11.3.        Niet-tijdige (op)levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens De Bruin Groep B.V. 

11.4.         Een door De Bruin Groep B.V. uitgevoerd werk wordt geacht door De Bruin Groep B.V. aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de opdrachtgever te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen.

11.5.       De opdrachtgever is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Neemt de opdrachtgever de producten niet in ontvangst, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever de producten die De Bruin

Groep B.V. onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft De Bruin Groep B.V. het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen. De opdrachtgever blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

11.6.        Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12.        Verhuur

12.1.       Het gehuurde wordt door De Bruin Groep B.V. geïnstalleerd.

12.2.       De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te retourneren in goede staat. Onder goede staat wordt de staat van op het moment van de installatie verstaan.

12.3.        Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

12.4.       Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan zonder toestemming van De Bruin Groep B.V. het gehuurde van de plaats waarvoor deze bestemd is te verwijderen en/of op een andere plaats op te stellen en/of wijzigingen in het door De Bruin Groep B.V. aangeleverde en geplaatste materiaal aan te brengen en/of dat materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever is bestemd. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan deze verwijderingen en/of verplaatsingen en/of opstellingen en/of wijzigingen door derden te laten uitvoeren.

12.5.        Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij De Bruin Groep B.V.  daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.

12.6.       De opdrachtgever is verplicht alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften in acht te nemen welke bij de installatie van het gehuurde verstrekt worden.

12.7.       De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de plaatsing en/of gebruik van het gehuurde benodigde goedkeuringen, vergunningen of ontheffingen.

12.8.       Gedurende de huurperiode komen alle risico’s van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal, verduistering of verlies, voor rekening van de opdrachtgever, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van de opdrachtgever.

12.9.       Indien er tijdens de huurperiode schade aan het gehuurde ontstaat, is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. Dat geldt ook voor eventuele gevolgschade en schade m.b.t. het verlies van bijgeleverde documenten.

12.10.      Bij schade of verlies van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht De Bruin Groep B.V. hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van De Bruin Groep B.V.  op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zonder toestemming van De Bruin Groep B.V. mag de opdrachtgever niet tot reparatie van het gehuurde overgaan.

12.11.      Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van aflevering of installatie van het gehuurde door de opdrachtgever te zijn verzekerd. De Bruin Groep B.V. is gerechtigd een kopie van de betreffende polis te vragen.

12.12.       De eventuele schoonmaak-, herstel-, reparatie- of vervangingskosten of overige kosten die De Bruin Groep B.V. heeft moeten maken doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens De Bruin Groep B.V. niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen worden aan het einde van de huurperiode aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

12.13.       Indien het gehuurde tijdens de huurperiode verloren is gegaan, is gestolen of onherstelbaar is beschadigd, dan wordt de nieuw prijs van het gehuurde aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

12.14.       Indien het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip aan De Bruin Groep B.V. ter beschikking wordt gesteld, dan wordt een nieuwe huurdag in rekening gebracht voor elke dag of deel van de dag dat het gehuurde te laat ter beschikking wordt gesteld, onverminderd het recht van De Bruin Groep B.V. op volledige schadevergoeding.

12.15.       De Bruin Groep B.V. is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van het gehuurde.

 

Artikel 13.        Facturatie en betaling

13.1.        Facturatie geschiedt onverwijld na de voltooiing van de werkzaamheden dan wel na de (op)levering.

13.2.       Indien de werkzaamheden van De Bruin Groep B.V. betrekking hebben op een groot project, dan geschiedt facturatie wekelijks achteraf.

13.3.       De opdrachtgever dient de van De Bruin Groep B.V. ontvangen facturen te betalen binnen 60 dagen na de factuurdatum.

13.4.       Indien de opdrachtgever een (tussentijdse) declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft De Bruin Groep B.V. het recht de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag voldaan is. De Bruin

Groep B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting lijdt.

13.5.       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

13.6.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Bruin Groep B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.7.       Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.8.       Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

             

 

Artikel 14.        Eigendomsvoorbehoud en retentie

14.1.       Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van De Bruin Groep B.V., totdat alle vorderingen die De Bruin Groep B.V. op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid BW, volledig zijn betaald.

14.2.       Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet: a.    verpanden;

 1. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
 2. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van De Bruin Groep B.V. Verkeerswerken mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
  • De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Bruin Groep B.V. te bewaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Bruin Groep B.V. veilig te stellen.

14.5        Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de Bruin Groep B.V niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is De Bruin Groep B.V. gerechtigd alle producten, waarop het

eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van De Bruin Groep B.V. op volledige schadevergoeding.

 • Indien De Bruin Groep B.V. gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de opdrachtgever verplicht De Bruin Groep B.V. toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van De Bruin Groep B.V. zich bevinden.
 • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk De Bruin Groep B.V. daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van De Bruin Groep B.V.
 • De Bruin Groep B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,

databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan De Bruin Groep B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.

 • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan De Bruin Groep B.V. toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 15.        Klachten en garantie

15.1.       De opdrachtgever wordt geacht direct na de (op)levering tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan De Bruin Groep B.V.    te melden. De opdrachtgever dient De Bruin Groep B.V. de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

15.2.       Voor klachten en/of vragen over de bestelling kan de opdrachtgever contact opnemen met de klantenservice van De Bruin Groep B.V. De Bruin Groep B.V. is bereikbaar via het telefoonnummer 085-0817520

15.3.       Indien het herstellen van een tekortkoming in het (op)geleverde niet meer mogelijk is, dan zal De Bruin Groep B.V. slechts aansprakelijk zijn overeenkomstig hetgeen is opgenomen in artikel 17.

15.4.       Indien op een product en/of op een opgeleverd werk een garantie wordt verleend, dan wordt de duur van de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Indien het product en/of het opgeleverde werk tijdens de garantieperiode een gebrek vertoont, dan zal De Bruin Groep B.V. een vervangend product leveren of het product of opgeleverde werk herstellen.

             

 

15.5.       De garantieperiode vangt aan op het moment van (op)levering.

15.6.       De factuur is het garantiebewijs.

15.7.       De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen indien:

 1. de opdrachtgever niet de door De Bruin Groep B.V. gegeven aanwijzingen, testen, controles, onderhoud of overige gebruiksinstructies heeft uitgevoerd;
 2. de opdrachtgever het (op)geleverde onzorgvuldig of in strijd met de wet heeft gebruikt;
 3. door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
 4. gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, verkeersongelukken, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
 5. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 6. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
 7. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
  • Het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product of het opgeleverde werk verlengt de garantieperiode niet.
  • De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van De Bruin Groep B.V. heeft voldaan.
  • De opdrachtgever dient De Bruin Groep B.V. of de door de Bruin

Groep B.V. ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

 

Artikel 16.        Opschorting en ontbinding

16.1.       De Bruin Groep B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.2.       Voorts is De Bruin Groep B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3.       De Bruin Groep B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst De Bruin Groep B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

16.4.       De Bruin Groep B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

 

Artikel 17.        Aansprakelijkheid en verjaring

17.1.       De Bruin Groep B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, berekeningen en stukken, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. De Bruin Groep B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde

gegevens, berekeningen, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart De Bruin Groep B.V. tegen alle aanspraken ter zake.

 • De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die De Bruin Groep B.V. lijdt of die de medewerkers lijden ontstaan als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij De Bruin Groep B.V. niet in kennis heeft gesteld.
 • De Bruin Groep B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • De Bruin Groep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van De Bruin Groep B.V. in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • De Bruin Groep B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door De Bruin Groep B.V. op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
 • Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door De Bruin Groep B.V. (op)geleverde, sluit De Bruin Groep B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 • De Bruin Groep B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door De Bruin Groep B.V. (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik.
 • De opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de medewerker. De

opdrachtgever vrijwaart De Bruin Groep B.V. voor alle aanspraken ter zake. De opdrachtgever heeft in het kader van de overeenkomst de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de medewerker. De Bruin Groep B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de medewerker

gedurende de periode dat hij werkzaamheden voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woords en zal De Bruin Groep B.V. vrijwaren voor aanspraken in verband met de door de medewerker geleden schade.

 • De Bruin Groep B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan en/of schade veroorzaakt door goederen welke afkomstig zijn van of geleverd zijn door derden.
 • De Bruin Groep B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het realiseren van een project op basis van het door De Bruin Groep B.V. geleverde plan, het ontwerp of de tekening. De opdrachtgever dient te allen tijde het plan, het ontwerp of de tekening te controleren. Het gebruik van het plan, het ontwerp of de tekening is voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies, plan, ontwerp of tekening De Bruin Groep B.V. maakt.
 • De Bruin Groep B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Indien schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van De Bruin Groep B.V., dan is de aansprakelijkheid van De Bruin Groep B.V.

beperkt tot het bedrag dat De Bruin Groep B.V. aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Bruin Groep B.V. gehouden is of

onrechtmatig jegens De Bruin Groep B.V. of jegens de medewerker handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Bruin Groep B.V. en de medewerker daardoor direct of indirect ontstaan.

 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens De Bruin Groep B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens De Bruin Groep B.V. kan aanwenden, met dien verstande dat voor de opdrachtgever zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 18.        Overmacht

   18.1.        Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van De Bruin Groep B.V. liggen,  dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: slechte weersomstandigheden; het niet tijdig aanwezig zijn van de medewerker als gevolg van vertraging in het openbaarvervoer of in het verkeer of als gevolg van een verkeersongeval; diefstal; internetstoring; stroomstoring; storing in communicatieverbindingen of apparatuur dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van De Bruin Groep B.V.; het verbranden van middelen van vervoer van De Bruin Groep B.V., het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die namens De Bruin Groep B.V. de overeenkomst uitvoert; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende; dataverlies als gevolg van computerstoring en virusinfectie of computervredebreuk door derden.

18.2.       In geval van overmacht zal De Bruin Groep B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden of tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering of levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren of te leveren, zullen zowel De Bruin Groep B.V. als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

18.3.       Voor zover De Bruin Groep B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Bruin Groep B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 

Artikel 19.        Niet-overname personeel

19.1.       De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 2 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van De Bruin Groep B.V. of van ondernemingen waarop De Bruin Groep B.V. ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20.        Geheimhouding

20.1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

Artikel 21.        Intellectuele eigendom

21.1.       Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van plannen, ontwerpen en tekeningen komen toe aan De Bruin Groep B.V..

Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen De Bruin Groep B.V. en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij De Bruin Groep B.V..

21.2.       Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met De Bruin Groep B.V., verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de vervaardigde plannen, ontwerpen en tekeningen voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de plannen, ontwerpen en tekeningen, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van De Bruin Verkeersservice B.V.     niet gerechtigd de plannen, ontwerpen en tekeningen ruimer te gebruiken dan is

overeengekomen. Zolang de opdrachtgever niet heeft betaald voor het plan, het ontwerp of de tekening is het de opdrachtgever niet toegestaan een project te realiseren naar het plan, het ontwerp of de tekening die door De Bruin Groep B.V. is vervaardigd.

21.3.       De opdrachtgever vrijwaart De Bruin Groep B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 22.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.       Op elke overeenkomst tussen De Bruin Groep B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

22.2.       Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en De Bruin Groep B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Bruin Groep B.V. gevestigd is. Indien De Bruin Groep B.V. een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.